सि मो: मो: | पिरो मो: मो: |


 • Details

  • Recipe type: Mo:mo:
  • Cuisine: Nepali-Tibetan
  • Serves: 2-3 serves
  • Prep time: 10 minutes
  • Cook time: 15 minutes
  • Total time: 25 minutes
 • Ingredients

  •  24 Pre-cooked Momos of your choice: chicken momo, buff momo, veg , paneer , kothey momo
  • 4 medium sized tomatoes
  • 5-6 cloves of garlic
  • 1/2 inch ginger paste
  • 3 green chilies
  • 4 tbs of tomato ketchup
  • 3 tbs of Chili Sauce
  • 3-4 tbs of soy sauce
  • 1 red onion diced
  • 3 green onions (scallions) chopped
  •  1 capsicum, cut in cubes
  •  3 teaspoon of oil
  • 3-4 drops of lemon.
  • ½ bunch of coriander to
  • ½ teaspoon black peppercorn

Instructions

 • एउटा प्यानमा तेल तताएपछी,प्याज,हरियोखुर्सानी, र भेडेखुर्सानी भुट्नुस्।
 • प्याज हल्का खाइरो भएपछी, केचप सस्,चिली सस् र सोयी सस्  थप्नुहोस् ३ मेनेट जती पकाउनुहोस्।
 • नून, टिमुर, कागती र धनीया हालेर चलानुहोस् र सेर्वगर्नुहोस्।

Related Recipes: